Skader på ejendommen

Forsætlige skader eller skader der skyldes grov uagtsomhed, mod ejendommen eller fællesarealer skal erstattes af skadevolder.

Installationer

Såfremt der sker skade på installationer, ledninger, m.v. skal ejeren straks eller uden ugrundet ophold underrette ejendomskontoret herom, og således at nødvendig udbedring hurtigst muligt kan foretages.

Bygningsdele

Beskadigelse af ejendommens døre og vinduer, trapper, gange, murværk m.v. skal omgående meddeles til viceværten.